Elazığ Belediyesi’nce düzenlenen ulusal, serbest olarak ilan edilen yarışmanın proje teslim tarihi 7 Temmuz 2017.

Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesine dayanılarak hazırlanmış Mimarlık Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden Elazığ Belediyesi’nce düzenlenen serbest, ulusal, tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu; Elazığ Belediyesi tarafından, Elazığ İl Merkezinde bulunan Öğretmen Evi önü, Ahmet Aytar Meydanı, Çaydaçıra parkı ve Elazığ Valilik binasına kadar bulunan yaklaşık 65 dönüm Alan üzerinde Mimari, Peyzaj ve Ulaşım Düzenleme Projesiyle Kent Meydanı oluşturulmasıdır. Yarışma tek kademelidir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak ekiplerin aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekipte en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı olması gerekmektedir. Ekiplerin idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekibinde yer alan her bir kişi idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 • Yarışmacıların TMMOB kayıtlı olmaları, şartname alarak adres bırakmış olmaları zorunludur.
 • Yarışmacılar, “Elazığ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 ” adresine başvurarak şartnameyi temin edebileceklerdir. Şartname bedeli 250 TL’dir. Yarışmacılar bu tutarı, Elazığ Belediyesi Vakıflar Bankası Elazığ şubesi TR85 0001 5001 5800 7270 5239 96nolu hesabına yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0424 248 47 32 nolu faksa gönderdikleri takdirde şartname dokümanı istekleri doğrultusunda adreslerine gönderilecektir yâda Elazığ Belediyesi Web Sitesinden indirilebilecektir. Bu şartlara uymayan yarışmacılar yarışmaya projeleri ile birlikte katılmış olsalar dahi projeleri geçersiz sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 29 Mart 2017
 • Soru Sorma İçin Son Gün: 17 Nisan 2017
 • Yanıtların Gönderilme Tarihi: 28 Nisan 2017
 • Proje Teslim Son Tarihi ve Saati: 7 Temmuz 2017
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 13-14 Temmuz 2017
 • Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 14 Temmuz 2017
 • Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir.

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • Mücahit YANILMAZ (Belediye Başkanı)
 • Karahan ÇELİK (Belediye Başkan Yardımcısı)
 • Ali ŞİŞ (İmar ve Şehircilik Müdür V.)
 • Kazım SANAÇ (Mimar)
 • Hasan POLAT ( Yük. Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Yük. Mim. Cafer BOZKURT ( Yüksek Mühendis Mimar)
 • Dr. Tamer GÖK (Şehir Plancısı)
 • Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY ( Peyzaj Mimarı)
 • Bekir YILDIRIM (İnşaat Yüksek Mühendisi)
 • Dr. Nesip Ömer EREM (Mimar)

YEDEK JURİ ÜYELERİ

 • İrfan ERGÜVEN (İnşaat Mühendisi)
 • M. Ali ATALAR (İnşaat Mühendisi)

RAPORTÖRLER

 • Ömer Faruk BAŞGÜN ( Peyzaj Mimarı)
 • Nasri SALDA (İnşaat Teknikeri)

YEDEK RAPORTÖRLER

 • Bünyamin CANPOLAT (İnşaat Mühendisi)
 • Ömer Cemil KÜÇÜKÖZER (Mimar)

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

 • 1. Ödül : 80.000,00TL
 • 2. Ödül : 50.000,00TL
 • 3. Ödül : 35.000,00TL
 • 1. Mansiyon : 20.000,00TL
 • 2. Mansiyon : 15.000,00TL
 • 3. Mansiyon : 10.000,00TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki belirtilen ödüller ve satın almalar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir. Ayrıca satın alma ödülleri için jüri takdirine toplam 30.000,00TL ayrılmıştır.

YER GÖRME ZORUNLULUĞU

Yarışmaya Katılacak Yarışmacıların Şartname ekinde verilen Görsel Belgeler, Fotoğraflar ve Sayısal veriler Projede aranan çevresel uygunluğun sağlanması için Yer görme zorunluluğu şart koşulmuştur. Projenin Uygulanacağı Alanı gezmeye gelen yarışmacılar Belediyeye başvurarak görevli personel eşliğinde Proje alanını inceleyecektir ve yer gördü belgesi alacaktır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışma Raportörlüğü
Adres: Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No:30 – ELAZIĞ
Tel: 0 (424) 248 47 01
Fax: 0 (424) 248 47 32
Web Adresi: www.elazig.bel.tr / Duyurular
E-posta: yarisma@elazig.bel.tr

Reklam

Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması

İller Bankası tarafından serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan yarışmada birinci aşama proje teslim tarihi 23 Mayıs 2017.

Yarışmanın Türü ve Şekli

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve iki aşamalı; mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Amacı

Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

• Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın, Rize.

Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri
• Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.)
• Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
• Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)

Asli Jüri Üyeleri
• Y. Erdal KAYAPINAR (Y. Şehir Plancısı)
• Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar)
• Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi)
• Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
• Yrd.Doç.Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)
• Prof.Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
• Prof.Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi)

Yedek Jüri Üyeleri
• Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
• Yrd.Doç.Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)
• Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi)
• M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)

Raportörler
• Belma YAMAN (Mimar)
• S. Ahu DEMİRALP (Mimar)
• Birgül SÜER (Mimar)

Raportör Yardımcıları
• Onur ORUÇ (Y. Mimar)
• Gülay EMERCE (Uzman)
• İrfan DURUM (Uzman)
• Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı)

Soru ve Cevaplar

Yarışmacılar, Şartname ve ekleri hakkındaki sorularını mahalletasarim@ilbank.gov.tr adresine “sorular” başlığı yazılarak e-posta ile yarışma raportörlüğüne iletebilirler.
Sorular ve cevapları www.mahalletasarim.com adresinde yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı 15 Mart 2017
• 1.aşama sorular için son gün 05 Nisan 2017
• 1.aşama cevapların İlanı 07 Nisan 2017
• 1.aşama proje teslim tarihi ve saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00
• Jüri toplanma tarihi 27 Mayıs 2017
• 1. aşama sonuçların açıklanma tarihi 31 Mayıs 2017

• 2. aşama başlangıç tarihi 05 Haziran 2017
• 2. aşama sorular için son gün 28 Haziran 2017
• 2. aşama için cevapların ilanı 30 Haziran 2017
• 2. aşama proje teslim tarihi ve saati 15 Ağustos 2017 Saat 17.00
• Jüri toplanma tarihi 18 Ağustos 2017
• 2.aşama sonuçların açıklanma tarihi 22 Ağustos 2017

Sonuçların İlanı

Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve kuruluşları yayın organlarında ayrıca “www.mahalletasarim.com” ve “www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 3 Adet Eşdeğer Ödül : 75.000-TL (Net)
• 5 Adet Eşdeğer Mansiyon : 15.000-TL (Net)

Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 5.000 TL ödenecektir.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı eşdeğer ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

Adı: İller Bankası Anonim Şirketi
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar, Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Faks Numarası: +90 312 508 73 99
Web Adresi: www.mahalletasarim.com
Elektronik Posta Adresi: mahalletasarim@ilbank.gov.tr

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Soru ve Cevapları Yayınlandı

Proje teslim tarihi 16 Mayıs 2017 olan yarışmada 49 adet soru cevaplandı.

19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Soru ve Cevapları Yayınlandı

Açıklamalar

 

1. Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir.

Genel Sorular

 

1. Yarışmaya katılmayı düşünüyoruz. Mimarlar Odası’nın katılmama tavsiyesi ile ilgili endişelerimiz var. Açıkçası odanın yazısından hiçbir şey anlamadık, biraz açar mısınız?

Mimarlar Odası belgesinin bu yarışmanın adıyla alınması zorunlu mu? Yeni tarihli olması koşuluyla belgeyi isimsiz alabilir miyiz?

Oda’lardan alınması gereken belgeler yarışmaların sağlıklı bir ortamda yürütülmesi için bir zorunluluktur. Alınacak belgelerin yarışma adını da içerecek olması belgenin doğruluğu ile ilgili nitelikli bilgi edinmek amacıyla istenmektedir. TMMOB’ye bağlı odalar bu belgeleri yasal olarak vermek zorundadır. Dolayısıyla belgeler, şartnamede yer aldığı gibi yarışma adını da içerecek şekilde alınmalıdır.

2. Mimarlar Odası tarafından dün bize ulaşan bir mesaj doğrultusunda, Mimarlar Odasınca bu yarışmaya katılmama konusunda bir tavsiye kararı olduğu bilgisi iletilmiştir.

Bu konudaki düşünceleriniz ve yarışmaya etkisi bizleri düşündürmektedir. Görüşleriniz nedir?

Yarışmaya katılımı engelleyecek herhangi bir teknik / hukuki sorun yoktur.

3. Gerek yarışma şartnamesinde ilan edilen gerekse de soru-cevaplar sonucu ilan edilecek olan kriterler ve yarışmacılardan istenenler konusunda jüri üyeleri değerlendirme esnasında nasıl bir tutum izleyecektir? Yarışmacılar, jüri üyeleri ve belediye için resmi bağlayıcılığı olan istenenler ve kriterler “esnek” bir tutumla mı yoksa “katı” bir tutumla mı değerlendirilecektir?

Şartname, ekleri ve soru-cevap belgesi yarışmacıların yorumuna açık olan tasarım konuları ile, uymaları/dikkate almaları gereken konuları açık bir şekilde ifade etmektedir.

4. TMMOB tarafından 24 Şubat 2017 tarihinde yapılan açıklamada “Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen “19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması’na meslektaşlarımızın katılmamaları yönünde tavsiye kararı aldığını duyurmuştur. Şartname ve ihtiyaç programı incelendiğinde ilgili yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı tespit edildiği belirtilmiş ve ilgili duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir;

“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama, Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği’nin 7.Maddesine aykırı biçimde “kentsel tasarım” yarışması olarak ilan edilen Yarışmanın; amaçlar ve elde edilmesi hedeflenen projeler bakımından birden fazla meslek disiplinini içeren ve katılımını gerektiren “ortakçıl yarışma” türünde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kazanan projede şartnamede yer alan yapıların mimari proje müelliflerinin müelliflik haklarının korunacağına dair düzenleme getirilmemiştir. Bu çerçevede İdare; mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yarışma yoluyla alacak olmasına karşın bu hizmetleri üreten meslek mensuplarının haklarını güvenceye almamıştır. Bu çerçevede İdare Yönetmeliğin 42.Maddesine aykırı biçimde; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca korunması gerekli fikri hakları güvenceye almamıştır.

Yapılan bu duyuruya istinaden ilgili yönetmeliğe uygun olmadığı iddia edilen şartname içeriği ile ilgili yarışma jürisinden detaylı bir açıklama yapmasını rica ederiz.

Yarışmaya katılımı engelleyecek herhangi bir teknik / hukuki sorun yoktur.

Katılım ile İlgili Sorular

 

5. Lisans öğrencileri odaya öğrenci kayıtlarını yaptırıp yarışmanıza katılma hakları var mı?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Odalara öğrenci üyeliği katılım koşullarını karşılamamaktadır.

6. Sadece şehir plancısı, yani bir kişi olarak yarışmanıza katılma hakkımız var mı?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Ekip yapısında en az bir mimar, bir peyzaj mimarı ve bir şehir plancısı olması zorunludur.

7. Ekip yerine tek başımıza yarışmaya katılabilir miyiz?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Ekip yapısında en az bir mimar, bir peyzaj mimarı ve bir şehir plancısı olması zorunludur.

8. Yarışmaya ekip olarak katılım zorunlu mudur? Eğer değilse tek mimar (veya şehir plancısı veya peyzaj mimarı) katılabilir, ama iki mimar (veya şehir plancısı veya peyzaj mimarı) katılamaz mı?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Ekip yapısında en az bir mimar, bir peyzaj mimarı ve bir şehir plancısı olması zorunludur.

9. Yarışmaya katılımın beklenenin üzerinde olması durumunda jüri üyeleri her bir projeyi incelemek için “asgari” ne kadar zaman ayıracaklardır?

Jüri heyeti yeterli zamanı ayıracaktır.

10. Yarışmada şartnamede belirtilen ekip üyeleriyle birlikte ilgili oda üyesi olan öğrenciler de ekiplere dahil olabilir mi?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde açıklanmıştır. Öğrenci olarak üye olmak katılım koşullarını karşılamamaktadır.

Yer Görme ile İlgili Sorular

 

11. Yer görme belgesini almak için hangi birime ve kime başvurmalıyız?

Yarışma raportörlerinden Serdar Sağlam ve Ayşe Tan Yıldız ile resmi yarışma iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilebilir.

12. 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım Yarışması Yer Görme belgesi almak için yarışma ekibinden bir kişinin alanı görmesi yeterli olacak mıdır? Yoksa ekipte yer alması zorunlu mimar, şehir plancı ve peyzaj mimarı, her birinin yer görme de bulunması mı gerekiyor?

Yer görme belgesinin müellif ekip üyelerinden birisi (mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir) tarafından alınması yeterlidir.

13. Yer görme hafta sonu da yapılabiliyor mu? Yer görme belgesini hafta sonu alabilme imkânımız var mı? Eğer yok ise ekipteki herkesin yer görmeye gelmesi zorunlu mudur?

En az 2 gün öncesinden yarışma raportörlüğü ile iletişime geçip randevu almak koşulu ile hafta sonu yer görme belgesi alınabilmektedir. Yer görme belgesinin müellif ekip üyelerinden birisi (mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir) tarafından alınması yeterlidir.

Yarışma Belgeleriyle İlgili Sorular

 

14. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi alabilir miyim?

www.samsunyarismasi.com adresinden alabilirsiniz.

15. Yarışma eklerinde verilen halihazır çok eski ve güncel durumu yansıtmamaktadır.

Şartname eklerinde verilmiş olan halihazırda 1/500 Kentsel tasarım Projesi sınırları içerisindeki alan 2016 yılında güncellenmiştir. 1/2000 gelişim planı sınırları içerisindeki halihazır ise 2005 yılına aittir.

16. Şartnamenin  “Yarışmaya Katılım Koşulları” başlıklı beşinci maddesinin ilk paragrafındaki ifade karışıklığını düzeltir misiniz?

“Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.”  ifadesinde bir karışıklık bulunmamaktadır.

Çevre Verileriyle İlgili Sorular

 

17. Samsunport’tan Liman tarafına doğru giden ve yarışma alanının içerisinden geçen, halihazırda faal gözükmeyen Gümrük tarafından Limana doğru uzanan TCDD demiryolu hattı kullanımı konusunda net bir bilgi edinilememiştir.  Gümrükten gelen bu demiryolu hattı kullanımı kalacak mıdır? Yoksa kaldırılabilir mi?

TCDD demiryolu hattı korunacaktır.

18. Yarışma alanının içinden geçen tren yolu liman alanında sonlanmaktadır. Tren istasyonundan sonraki rayları ve trenle ulaşım imkanını tamamen kaldırmayı önermek mümkün mü, yoksa mevcut durum olduğu halde korunmalı mıdır?

TCDD demiryolu hatları aktif olarak kullanılmaktadır ve korunacaktır.

19. Demir yoluna ne kadar yaklaşabiliriz? Limana giden demir yolları hatları boyunca yer alan mevcut duvarlar kaldırılacak mıdır? Garın olduğu bölgede kaç hattı korumak gerekmektedir?

Demir yolu iki hat üzerinden kurgulanacaktır. İki demir yolu hattı için iki duvar arası en az 16,40 metre olmalıdır. Mevcut kontrollü geçiş dışında demir yolu duvarlarına müdahale edilmeyecektir. Demir yolu hatları üst düzeyde hayati tehlike içermektedir. Demir yolu hattını sınırlayan duvarların bariyer niteliğine karşı güvenlik koşulları da dikkate alınarak çözümler getirilmesi beklenmektedir.

20. Kıyıdaki otoparkın aktif olarak kullanılmasını sağlamak için çözümler geliştirilebilir mi?

Mevcut otopark kullanımının aktif hale getirilmesi belediyenin gündemindedir. Yol boyu araç parkının engelleyecek çözümler getirilmesi beklenmektedir.

21. Yarışma alanı içinde yer alan taşıt yolları için battı çıktı uygulaması yapılabilir mi?

Bu alanda trafiğin transit ve hızlı olarak akması değil, akıcı ancak kontrollü hareket etmesi, yaya öncelikli bir trafik kurgusu oluşturması yaratması esastır. Bu sebeple yarışmacılardan hemzemin ve engelsiz çözümler beklenmektedir.

22. Atatürk Bulvarı araç trafiğine müdahalede bulunabilir miyiz? Alt geçit, üst geçit vb.

Bu alanda trafiğin transit ve hızlı olarak akması değil, akıcı ancak kontrollü hareket etmesi, yaya öncelikli bir trafik kurgusu oluşturması yaratması esastır. Bu sebeple yarışmacılardan hemzemin ve engelsiz çözümler beklenmektedir.

Mevcut araç yolları olduğu kotta korunacaktır. Farklı kavşak çözümleri geliştirilebilir. Yarışmacılar, yayaya ilişkin erişilebilirliği destekleyecek üst kotlarda farklı çözümler geliştirebilirler.

23. İnşa edilmesi planlanan yeni arkeoloji müzesi yarışma alanı içerisinde midir?

Yarışma alanı dışındadır. Samsunyarismaci.com/yarismaalani/ adresinde yer alan haritada yarışma alanı ve yeni arkeoloji müzesi konumu ilişkisi belirtilmiştir.

24. Mevcut Gar yapısı yıkılacak mıdır?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

25. Yabancılar Çarşısı’nın günümüzdeki kullanıcıları için alan içerisinde yeni bir yer düşünülecek midir?

Hayır, düşünülmeyecektir.

26. YHT Garı için arazi sınırları içerisinde bir yer mi önerilecektir?

Hayır, önerilmeyecektir.

27. Dolgu alan üzerinde 1 – 2 katlı sosyal içerikli ek yapılar önerebilir miyiz? Herhangi bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Kıyıda yapılaşmayı teşvik etmeyecek, öte yandan kıyı ve açık alan yaşantısını destekleyecek programlara yönelik mekansal düzenlemeler önerilebilir.

28. Alanın kuzeyinde bulunan Balık Hali kalacak mıdır? Kalkacak ise alan içerisinde öneri yer beklentisi bulunmakta mıdır?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

29. Çok Amaçlı Salon’un kuzeyinde (Eski Otel Arazisi) gelecekte yeniden otel inşa etme düşüncesi bulunmakta mıdır?

Hayır.

30. İlk Adım Heykeli’nin kaidesi ile ilgili öneri getirilebilir mi?

Kaide ve heykel bir bütündür ve tescilli sanat eseridir.  Bu bütünlüğün korunması koşulu ile öneriler geliştirilebilir. 

Şartnamede eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında bu konulara ilişkin beklentiler şu şekilde ifade edilmiştir: “Samsun ili, Fuar Mah. Atatürk Bulvarı, 9453 ada, 3 numaralı parselde bulunan anıt, Atatürk’ün doğumunun 100.yılı anısına heykeltıraş Hakkı Atamulu tarafından 1981 yılında yapılmıştır.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak bastığı iskelenin olduğu yer, Samsun limanının yapımı sırasında kayalarla doldurulmuştur. Günümüzde kıyıdan 250m. İçeride kalan bu iskelenin yerinin belli olması için bu anıt dikilmiştir. Dayanışmayı simgeleyen anıt taş blok kaide üzerinde bulunmaktadır.

Kaidenin merkezinde Üniformalı Atatürk ve kumandanlar görülmektedir. Anıtın iki ucundaki heykeller ise gençliği simgelemektedir.

Korunacaktır.”

31. Feribot ve RO RO yanaşma alanı yarışmacı yorumuna mı bırakılmıştır yoksa nazım imar planında belirtildiği noktada gelecekte iskele inşa edilecek midir?

Feribot ve RO RO yanaşma alanı yarışma alanı dışındadır. Alan ile ilgili nazım imar planı kararları geçerlidir.

32. Kıyıda bulunan düğün salonlarının yeri değiştirilebilir mi? Alan içerisinde başka bir noktada konumlandırılabilir mi?

Şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında Fuar başlığı şöyledir:

“1963 yılında Samsun’da kurulan Karadeniz Enternasyonal Fuarı kentin ticari ve sosyal yaşantısının önemli bir parçası olmuştur. Günümüzde fonksiyonlarını yitirmiştir. Alan, Hazine mülkiyetinde olup, düğün salonları, çay bahçeleri vb. imar planına aykırı yapılaşmalar bulunmaktadır. 1/2000 ölçekli Gelişme Planı’nda yarışmacılardan alanla ilgili öneriler geliştirmeleri beklenmektedir.”

Düğün salonları uzun vadede kaldırılacaktır. Alan içinde yeni düğün salonları önerilmesi beklenmemektedir.

33. Yarışma alanı içerisinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin ve Valilik Binası’nın korunması zorunlu mudur? Yarışma alanı içerisinde bulunan diğer yapıların içerisinde yarışma kapsamında tamamen kaldırılması sakıncalı görünen bir binalar var mıdır?

Yarışma alanı içindeki binalar ile ilgili düşünceler şartnamede belirtilmiştir. Akm ve vilayet binası korunacaktır.

Yarışma alanındaki binalar ile ilgili düşünceler şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında belirtilmiştir.

AKM ve valilik binası korunacaktır.

34. Yarışma alanı içerisinde yoğun olarak yer alan “düğün salonu” ve “kafe” gibi yapıların yarışma kapsamında tamamen kaldırılması mümkün müdür? Bu durum Samsun Büyükşehir Belediyesi açısından bir mülkiyet sorunu teşkil eder mi?

Düğün salonları uzun vadede kaldırılacaktır. Alan içinde yeni düğün salonları önerilmesi beklenmemektedir.

Mülkiyet paftası şartname eklerinde verilmiştir. Bu alanlarla ilişkili bir mülkiyet problemi yoktur.

35. Yarışma alanının doğusunda yer alan ve yarışma alanı dışında bırakılan (Samsun Limanı) mendireğin mevcut kullanım senaryosu nasıldır? Buraya hangi tip (yük, yolcu…) gemiler yanaşmaktadır ve kullanım yoğunluğu nedir?

Özelleştirilmiş olan Samsun limanına yalnızca yük gemileri yanaşmaktadır. Kullanım yoğunluğu değişkendir. Yarışma alanı dışındadır.

36. Yarışma alanı içerisinde yer alan TCDD hatları yük ve yolcu taşımada aktif olarak kullanılmakta mıdır? Aktif ise kullanım yoğunluğu nedir?

Halihazırda TCDD hatlarında bakım çalışmaları devam etmektedir. Bakım çalışmaları sürdüğünden aktif kullanım yoğunluğuna ilişkin güncel bilgi bulunmamaktadır.

37. Yarışma alanı içerisinde yer alan ve yoğunluklu olarak Fuar Caddesi üzerinde konumlanmış minibüs hatları ve durakları kentin hangi kısımlarına hizmet vermektedir? Bu hatlar ve duraklar önerilecek planlarda tamamen kaldırılabilir mi? Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu minibüs hatlarına ilişkin herhangi bir gelecek senaryosu var mıdır?

Yakın gelecekte minibüs hatları ve durakları kaldırılacaktır.

38. “Alandan _bilgiler “ dokümanındaki 4. Maddede geçen“ Günümüzde Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmakta olan bina kaldırılacaktır. Günümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze Müdürlüğü olarak kullanılmakta olan Atatürk Galerisi korunacaktır, yeniden işlevlendirme önerilebilir.” ifadesinde Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binanın tamamen yıkılması mı beklenmektedir? Yoksa bina korunarak yeniden işlevlendirilebilir mi?

Yarışma alanındaki binalar ile ilgili düşünceler şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmındaki 4. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi bölümünde açıklanmıştır.

39. Günbatımı-Mert kafe önünde yer alan iskele-dalgakıran uzantıları Gelişim Planı sınırına neden dahil edilmemiştir? Halihazır çok eski olduğundan bahsi edilen alan güncelliği yansıtmamaktadır.

Şartname eklerinde verilmiş olan halihazırda 1/500 Kentsel tasarım Projesi sınırları içerisindeki alan 2016 yılında güncellenmiştir. 1/2000 gelişim planı sınırları içerisindeki halihazır ise 2005 yılına aittir. Bahsi geçen alan liman işletmelerinin yetkisi altındadır.

40. Atatürk Kültür Merkezi ile Rıhtım Bulvarı arasında kalan alan da birçok yapı (Balık satış merkezi, Hayal kahvesi vb.) bulunmasına rağmen halihazır da bu kısım da yer alan unsurlar görünmemektedir. Bahsi edilen bu alan boş mu kabul edilecek?

Şartname eklerinde verilmiş olan halihazırda 1/500 Kentsel tasarım Projesi sınırları içerisindeki alan 2016 yılında güncellenmiştir. 1/2000 gelişim planı sınırları içerisindeki halihazır ise 2005 yılına aittir. Söz konusu binaların korunup korunmayacağı  yarışmacıya bırakılmıştır.

41. Samsun-Sivas arası tren garı önünde yer alan vagon depolanma alanlarının tamamı kaldırılacak mı?

Samsun Garı önündeki vagon depolama alanlarının kaldırılması düşünülmektedir . İki hat korunacak şekilde yarışmacılara bırakılmıştır.

42. Atatürk Parkı içerisinde bulunan kafeterya nerededir?

Şartname eklerinde verilmiştir.

Diğer Sorular

 

43. 19 Mayıs İzleği Kentsel Tasarım yarışmasına ait alan içerisindeki Tütün İskelesi, Heykeller ve Vapur yeniden yorumlanabilir mi?

Kurtuluş İskelesi üzerindeki heykellerin kentsel hafıza içindeki yeri dikkate alınarak yeni öneriler geliştirilebilir.

44. Yarışma şartnamesi 2. Sayfasında “Alanda kent hafızasında yeri olan bir mimari değer olarak Etnoğrafya Müzesi’nin yeniden programlanabilir” ibaresi bulunmaktadır. Bu cümle ile kastedilen yapının kendisin yeniden değerlendirilmesi mi yoksa yerinin değiştirilebileceği midir?

Yapının kendisinin yeniden değerlendirilmesidir. Yapı ilgili düşünceler şartname eklerinde yer alan “Alandan Bilgiler” kısmında belirtilmiştir.

45. Yarışma alanın içerisinde yer almayan fakat yarışma alanının etki alanı içerisinde bulunan Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Denizcilik Müsteşarlığı Bölgesi ile ilgili olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir gelecek senaryosu var mıdır? Bu bölgeye ilişkin kullanımlar yarışma kapsamında önerilebilir mi?

Soru yarışma kapsamı ve konusu dışındadır.

46. Şartnamede “Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi” başlığı altında tarif edilen Cumhuriyet Meydanı altında yer alan mevcut otoparkın kapasitesinin arttırılması isteğine ilişkin olarak şartnamede yer alan “Otoparkın tüm servis, teknik alt yapı ve donanımları ile meydanı da besleyerek kentsel bir parçası olabileceği düşünülmektedir” cümlesi ile ne ifade edilmek istenmiştir? (Bkz. Şartname Sayfa 2)

Meydan kotu erişim ve kullanım açısından problemlidir. Dolayısıyla yeni bir meydan ve zeminaltı otopark kurgusu gerekli görülmektedir.

Bahsi geçen cümle şu şekilde düzeltilmiştir: “Otoparkın tüm servis, teknik alt yapı ve donanımları ile meydanı da besleyerek kentsel yaşamın bir parçası olabileceği düşünülmektedir.”

47. Mevcut otoparkın kapasitesinin artmasının beraberinde bir araç trafiği yükünü de getireceği göz önünde bulundurulduğunda, yarışmacılar bu isteği Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi dışındaki alanlarda karşılayacak şekilde önerebilir mi? Gerekçelendirildiği takdirde mevcut yer altı otoparkının kapasitesi arttırılmaksızın çözümler önerilebilir mi?

Şartnamede istenenlere uyulacaktır.

48. Bandırma Vapuru’nun bir temsili ile Mustafa Kemal ve 18 yol arkadaşını temsil eden balmumu heykellerin korunması zorunlu mudur? Bu temsile yeni öneri getirile bilir mi?

Kurtuluş İskelesi üzerindeki heykellerin ve Bandırma Vapuru’nun kentsel hafıza içindeki yeri dikkate alınarak yeni öneriler geliştirilebilir.

49. Yarışma sonuçlarını açıklarken isimleri açıklayacak mısınız?

Yarışmada ödül alan tüm ekiplerin ve kimlik zarfında “AÇILABİLİR” yazan diğer ekiplerin kimlikleri açıklanacaktır.

Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması

İzmir Adliyesi önünde şehit olan Fethi Sekin anısına düzenlenen ulusal anıt heykel yarışmasına başvurmak için son tarih: 28 Nisan 2017.

Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması

Yarışmanın Adı

Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri, Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu olan ‘Şehit Polis Fethi Sekin Anıt Heykeli’ olayın gerçekleştiği yer olan İzmir Adliyesi önündeki kısım için tasarlanacaktır. Yarışma alanına İzmir Adliyesi’ne giriş oluşturması amacıyla dört giriş/çıkışlı bir nizamiye binası yapılacaktır. Tasarımların bu bina ile girişlerde yaşanacak yoğunluk göz önünde tutularak ve İzmir Adliyesi girişinde oluşturulan bu kamusal alandaki etkisi düşünülerek yapılması önerilmektedir.

Bu yarışma ile; 05.01.2017 tarihinde, İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in hatırasının kalıcı bir eser ile yaşatılması istenmektedir.

Yarışma figüratif dille anlatılmış bir anıt heykel (anıt-yapıt) yarışması olup, yakın çevre ile birlikte düşünülerek tasarlanacak ve bronz malzeme kullanılacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabilecektir.
 • Yarışma bireysel ya da ekip olarak katılıma açıktır. Ekip katılımları durumunda, İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir.
 • Yarışma Şartnamesi İzmir Büyükşehir Belediyesi www.fethisekinheykelyarismasi.com internet sitesinde yayınlanacak ve görülebilecektir.
 • Yarışmacılardan yer görme belgesi istenmemektedir.
 • Yarışmacılar aşağıdaki şartlara uymak zorundadır:

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
• Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her turlu işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
• Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı 22.02.2017
 • Soru sormak için son gün 14.03.2017 Saat 17:00’ye kadar
 • Yanıt vermek için son gün 17.03.2017
 • Teslim için son gün 28.04.2017 Saat 17:00’ye kadar
 • Jüri değerlendirme çalışması 04.05.2017
 • Sonuçların ilan edilmesi 12.05.2017
 • Ödül Töreni ve Kolokyum 17.05.2017

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

 • Erol AYYILDIZ (İzmir Valisi)
 • Aziz KOCAOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı)
 • Mustafa DOĞRU (İzmir Cumhuriyet Başsavcısı)
 • Hüseyin AŞKIN (İzmir İl Emniyet Müdürü)
 • Dr. Buğra GÖKÇE (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)


Asıl Jüri Üyeleri

 • Yrd.Doç. Oktay ŞAHİNLER (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi), Jüri Başkanı
 • Yrd.Doç.Dr. Ahenk YILMAZ (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Hasibe VELİBEYOĞLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü)
 • Müge Deniz BAL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü)
 • Prof.Dr. Semra DAŞÇI (Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Serap GÜL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü)
 • Heykeltıraş Varol TOPAÇ (Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Heykel Müzesi Koordinatör)


Yedek Jüri Üyeleri

 • Can AYSAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı-Endüstriyel Tasarımcı)
 • Mert Taşkın DEMİR (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Araştırma Görevlisi)
 • Yrd.Doç. Dr. Kıvanç KILINÇ (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Tonguç SERCAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü-Heykeltıraş)


Raportörler

 • Esen KESECİOGLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü – Heykeltıraş)
 • Alev ADIGÜZEL (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü – Sanat Tarihçi)
 • İlayda AKBIYIK (İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü – Tekniker)

Ödüller

Yarışma, 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü olmak üzere iki gurupta değerlendirilecektir. İdare mansiyon alan yarışmacıların tasarımlarını ileriki bir tarihte yeni bir yarışma açmaksızın alma hakkına sahiptir.

Başarı Ödülü olarak;

Birinci için net 50.000 TL
İkinci için net 30.000 TL
Üçüncü için net 20.000 TL, olarak belirlenmiştir.

Mansiyon Ödülü olarak 5 adet eşdeğer ödül verilecek olup her bir yarışmacı için;

Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL
Mansiyon net 10.000 TL, olarak belirlenmiştir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce net olarak ödenecektir. Kazanan yarışmacıların, Yarışma Raportörlüğüne banka hesap numaralarını bildirmelerini takiben banka hesabına ödeme yapılacaktır. Ekip olarak başvurulması durumunda ödeme ekip başına yapılır.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması Soru ve Cevapları Yayınlandı

Proje teslim tarihi 25 Nisan 2017 olan yarışmanın soru ve cevapları yayınlandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması Soru ve Cevapları Yayınlandı

Açıklamalar

A. Soruların yazım şekline müdahale edilmemiştir.

B. Mimarlar Odası’nın 24 Şubat 2017 tarihinde “yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı” iddiasıyla üyelerine web sitesi ve e-posta aracılığıyla duyurduğu metne cevap aşağıdadır:

1- Mimarlar Odası’nın itiraz metni yarışmanın türü ile ilgili tartışmayla başlamaktadır. 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 sayılı “Mimarlık, peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”nin 7.  Maddesi kentsel tasarım yarışmalarını şöyle tanımlamaktadır.

“e) Kentsel tasarım proje yarışmaları: Stratejik planlarla uygulama önceliği belirlenmiş kamusal alanlarda, kent kimliğini belirleyici, kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özellikleri ile kullanımları açısından önem taşıyan kesimleri için özel uygulama ayrıntıları içerecek biçimde hazırlanan plan ve projeler ile üst ölçekte kimlik-imaj çalışması, orta ölçekte yapı ve çevresinin bütüncül bir anlayışla tasarlanmasını amaçlayan kitle-açık alan düzenleme çalışması, alt ölçeklerde ise kitleler arası boşlukların çevresel tasarımını içeren yarışmalardır. Ayrıca bu yarışmalar, olabilirlik, yaşanabilirlik, sürdürülebilirlik, maliyet analizi konularında da stratejiler geliştirmelidir.”

Yine aynı yönetmeliğin 19. Maddesinde “Kentsel tasarım yarışmalarında, yarışma konusunun özelliğine göre asli ve yedek jüri üyeleri arasında mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulundurulur.”  İfadesi ile “kentsel tasarım” yarışmaları herhangi bir meslek alanı ile doğrudan ilişkilendirilmemiş, ifade edilen meslek alanlarının ortak katkı alanları olarak tanımlanmıştır.

14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 10. Bölümü’nde “Kentsel Tasarım Projelerine Dair Esaslar” kısmında “kentsel tasarım” projelerinin hazırlanmasındaki esaslar tanımlanırken, herhangi bir meslek alanı dile getirilmemiştir.

Bu bağlamda; “kentsel tasarım” çalışma alanının ilgili mevzuatlar çerçevesinde MİMARLIK; ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI meslek gruplarının ortak katkısı sonucu ortaya çıkması hedeflenen bir proje türü olması mevzuat açısında açıkça benimsenmektedir.

“Kentsel tasarım” düzenlenmek istenen mekân veya mekan parçalarının; imge, anlam ve mekânsal kimlik kazanmasını, var olan mekânsal kimliğin korunması ve mekânsal kimliğe değer kazandırılmasını, kentsel mekandaki yaşam kalitesinin artırılmasını, estetik ve sanat değerinin yükseltilmesini, yapıların bir uyum içerisinde ve bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmesini, tasarım ilkeleri ve uygulamaya yönelik alternatifleri ve mekanın biçimlenmesinde farklı ölçeklerde yazılı-görsel detayları barındıran, belirlenen mekanlardaki uygulamayı doğrudan yönlendiren, kentin veya kentin bir parçasının özellikleri dikkate alınarak mekânsal planlama sistematiği içerisinde uygulamaya yönelik kılavuz niteliğinde tüm kararları içerecek şekilde hazırlanan yasal proje belgesidir. Bu bağlamda; içeriği gereği MİMARLIK, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI meslek gruplarının ortak katkısı uygulama açısından da bir zorunluluktur.

Sonuç olarak üniversitemiz yerleşkesi için açılan yarışmanın gerek mevzuat gerekse uygulama açısından tartışmaya yer bırakmaksızın bir kentsel tasarım işi olduğu açıktır.

2- İlgili yönetmeliğin 13. maddesinin “g “fıkrasında kentsel tasarım yarışmalarında yarışmacılardan istenenler belirtilmiştir. Yarışma şartnamesi yönetmelikte tarif edilenler ile çelişki göstermemekte, yarışmada meslek uzmanlık disiplinleri göz ardı edilmemektedir.

3- Duyuruda “Yönetmeliğin 42.Maddesine aykırı biçimde; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca korunması gerekli fikri hakları güvenceye almamış, elde edilen bu hizmetlerin uygulanmayabileceği veya farklı uygulanabileceğine dair kurallar getirmiştir.” denilmektedir. Yarışma şartnamesinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine aykırı hiçbir husus bulunmamaktadır. Jüri, şartnamelerin yönetmeliklere; yönetmeliklerin de kanunlara aykırı olamayacağının bilincindedir. Bu nedenle şartnamede Mimarlar Odası’nın iddia ettiği gibi bir hükme yer vermek hiçbir zaman gündeme gelmemiştir.

4- Duyuruda “yarışma sonucunda alınacak olan mesleki hizmetler için meslek mensuplarına ödenecek ücretin hesaplanma biçiminin belirsiz bırakıldığı” iddia edilmektedir. Yarışma şartnamesinin 21. maddesinde ” Birincilik Ödülünü Kazanana Uygulama Projesi İşinin Verilme Esasları” başlığı altında ücretlerin hesap yöntemi ayrıntılı biçimde açıklanmış, belirsiz bırakılmamıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında üniversite merkez yerleşkesi için fiziksel niteliği artırmak, öğrenciler, akademik ve idari personelin en ideal koşullarda yaşayacağı ortamı oluşturmak amacıyla açılan yarışmanın yara almayacağı umulmaktadır.

1. Merhaba, Yarışmaya mimar olarak tek bir kişi bireysel olarak katılım sağlayabilir mi? İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır.

2. Merhaba, ben bandırma üniversitesi merkez yerleşkesi kentsel tasarım yarışması için birkaç soru soracaktım. Şartlarda mimar, peyzaj mimari ve şehir ve bölge planlamacısının gerekli olduğu yazıyor fakat benim sorum bu bölümlerde okumasak dahi katılabiliyor muyuz sadece mimarlık öğrencileri olarak? Teşekkürler.

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır.

 

3. Merhaba Yarışmaya katılmak için başvuru yapmayı düşünüyoruz. Ekibimiz iki Mimar, bir Şehir plancısı, bir Peyzaj Mimarı ve birkaç tekniker (mimarlık öğrencisinden oluşmaktadır. Mimarlardan birisi Ekip başı olarak Mimarlar odasına kayıtlıdır, fakat diğer Mimar Devlet Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır ve durumu gereği Meslek odasına kaydı yoktur. Biz hem odaya kayıtlı olmayan mimarımızın hem de teknikerlerin proje ekibine dahil olup olamayacağını öğrenmek istiyoruz. İkinci sorumuz ise 1.lik ödülü alan projenin ekibine uygulama projesini hazırlamak üzere işin verilmesi ile alakalı. Ekibin farklı firmalardan ya da firma çalışanlarından olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, iş resmiyette tam olarak bu ekibi oluşturan bireylere mi verilecek yoksa ekibin kuracağı bir şirkete mi verilecektir. Teşekkürler, iyi çalışmalar dileklerimizle

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte müellif olarak yer alacak tüm üyelerin (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) TMMOB’nin ilgili odalarına üye olması zorunludur.

Yapılacak işin müellifi olmakla ticari konu birbirinden ayrı konulardır. Yarışmaya katılan müellifler farklı firmalarda olabilecekleri gibi bir kısmı ya da tamamı memur da olabilir. Bu durum yarışmaya katılarak ödül kazanmalarında bir engel oluşturmaz. Yarışmanın kazanılması ve işverenle anlaşılması durumunda, işveren ile sözleşme yapabilmek için vergiye kayıtlı özel ya da tüzel bir kişilik olması gerekir. Bu durumda birinci olan ekip sözleşme imzalayabilmek için ya ortak bir tüzel kişilik -yani şirket- kuracak ya da farklı bir firma (müelliflerden birinin ortak olduğu firma da olabilir) proje hizmetlerini müelliflerin yürüteceğini işverene taahhüt edecektir.

Hukuki olarak müelliflerin bu firmaya ortak olması müelliflerin bu hizmeti bizzat yürüteceği anlamını çıkarmaz bu nedenle, sözleşmede mimari proje hizmetlerini ödül kazanan isimlerin yapacağı (mimar & mühendis vb.) belirtilecektir.

 

4. Oda’nın yazısı ile ilgili jürinin görüşleri nedir? Üniversite bu konuda bir açıklama yapacak mı? Oda belgesini yarışma adıyla mı almak zorundayız?

İdare bu konuda resmi web sitesinde ve yarışma web sitesinde (http://bandirma.edu.tr/yarisma/) 2 Mart 2017 tarihinde bir basın açıklaması yayınlanmıştır. Ayrıca jürinin soru & yanıt belgesinde Mimarlar Odası’nın açıklamasına verdiği yanıt bu metnin girişinde verilmiştir.

Oda’lardan alınması gereken belgeler yarışmaların sağlıklı bir ortamda yürütülmesi için bir zorunluluktur. Alınacak belgelerin yarışma adını da içerecek olması belgenin doğruluğu ile ilgili nitelikli bilgi edinmek amacıyla istenmektedir. TMMOB’ye bağlı odalar bu belgeleri yasal olarak vermek zorundadır. Dolayısıyla belgeler, şartnamede yer aldığı gibi yarışma adını da içerecek şekilde alınmalıdır.

 

5. Alanda yer görme ve yer görme belgesinin alınması işlemlerini yardımcı ekipten bir üye yapabilir mi? İyi günler dilerim.

Yer görme belgesi ekibin müellif üyelerinden (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) herhangi biri tarafından alınabilir.

 

6. Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 3. Sınıf öğrencisiyim. Mimar ve peyzaj mimarı arkadaşlarımla yarışmanıza katılabilmemiz mümkün mü? Katılabilmek için mezun olma şartı var mı? Teşekkür ederim, kolaylıklar

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte müellif olarak yer alacak tüm üyelerin (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) TMMOB’nin ilgili odalarına üye olması zorunludur.

 

7. Ekipte öğrenci(stajyer) bulundurulabiliyor mu? Yer görme dosyasını ekipte stajyer mimar statüsünde bulunan arkadaşımızın alması mümkün müdür?

Yarışmaya katılım koşulları şartnamenin 5. Maddesinde tanımlanmıştır. Ekipte müellif olarak yer alacak tüm üyelerin (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) TMMOB’nin ilgili odalarına üye olması zorunludur. Yer görme belgesi ekibin müellif üyelerinden (mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı) herhangi biri tarafından alınabilir.

 

8. Sayın ilgili, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması dökümanlarına ulaşamadık. Bu belgelere ulaşabileceğimiz bir link paylaşabilir misiniz? İyi çalışmalar,

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

9. Merhabalar, Şartname ve ekleri yarışma kaydı sonrası link olarak mı göndereceksiniz acaba? Değilse nasıl temin edebileceğiz? İyi çalışmalar dilerim.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

10. Nerden ındırebılırız yarısma eklerını halıhazır dwg foto falan

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

11. Sn. Yetkili, Yayımlamış olduğunuz sitede dökümalara erişilmemektedir. Bilginize,

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

12. Iyi gunler, Yarisma dokumanlari yarisma websitesinde bulunmamaktadir. Hangi siteden temin edebilirim. Tesekkurler

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

13. Merhabalar, http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/ adresindeki yarışma dosyaları linkinden 740 mb büyüklüğündeki dosyayı indirirken %70 ler civarında sürekli hata alıyorum ve iptal ediliyor, birkaç farklı yöntem denedim fakat başaramadım. Farklı bir şekilde yüklemeniz mümkün müdür? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

14. Dosyaları gün içinde 4 defa denememe rağmen indiremedim. YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELER dosyasını parçalı olarak siteye tekrar yüklemeniz mümkün müdür? Saygılarımla

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

15. Merhaba, Yarışma web sitesinden ”yarışma alanına ilişkin belge ve bilgiler” dosyası ile ilgili bir problem yaşıyoruz. İlgili dosyayı birkaç kez başka bilgisayarlardan denememize rağmen 600mb lara geldiğinde indirme durarak hata veriyor. Dosyanın kontrol edilmesini rica ederiz.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

16. Merhabalar; Yarışma belgelerini indiremiyoruz.web sayfası açılmıyor .açılıp indirme başlayınca yarıda kesiliyor. 500 mb çok büyük bir dosya internette sıkıntı oldugu an iptal oluyor ilgilenirseniz seviniriz. İyi çalışmalar.

Şartname ekleri yarışma web sitesinde bulunmaktadır. Ayrıca şu adresten de indirebilirsiniz: https://we.tl/Hr4oqkr4AL

 

17. Gelişme alanlarının plankotesi verilebilir mi ?

Gelişme alanı ile ilgili sağlanan veriler bu aşamada yarışmacılardan beklenenleri karşılamaktadır.

 

18. Merhaba, gönderilmiş olan dosyalar içerisindeki imar durumlarında, parsellere göre çekme sınırları işaretlenmiştir. Yarışma alanının bir bütün olarak ele alınması ve uygulama imar planında güneybatı yönünde yer alan yolun tasarım kararı çerçevesinde kaldırılması durumunda yapı yaklaşma sınırlarının durumu ne olacaktır? İyi günler.

Yolun niteliği ve karakterini değiştirmek serbest olmakla beraber yapı yaklaşma sınırı korunacaktır.

 

19. Yer görme belgesini nasıl temin edeceğiz? Saygılar, İyi çalışmalar

Yer Görme Belgesi, yarışma takviminde yer görme için belirtilen son tarihten önce raportörlükten elden alınacaktır.

20. Merkezi garaj açık mı kapalı mı planlanacaktır? Kaç araç kapasiteli ve mevcut birimlerden hangisi ile ilişkili olması beklenmektedir? Bağımsız bir birim/bina olarak mı olarak düşünülecek, yoksa mevcut bir birimin bodrum katında çözülebilir mi?

Teknik alan niteliğindedir, kapalı olmalıdır.

 

21. Birinci Aşama Merkez Yerleşke alanı içinde kalan. Detayları verilmiş Merkezi derslikler -Öğrenci yaşam alanı-Kapalı Spor Salonu dışındaki Özel yurt alanı-rektörlük binası-müh.ve Doğa Bilimleri Fak.-Denizcilik Fak.ve Atölyeleri- Olimpik yüzme havuzu-Atölyeler-Buz pateni pisti-Merkezi lab.-Sağlık birimleri Fak.- Sağlık Hiz.Y.O -Merkez kütüphane-Konuk evi sosyal tes.Merkezi derslik-Kongre ve Kültür mer. .Güzel Sanatlar Fak.ve Atölyeleri -Merkezi yemekhane-Enstitüler Binası gibi birimlerle ilgili hiçbir detay verilmemiş.Bu detaylar verilebilir mi?Eğer verilmeyecek ise ilgili mekanların çözümleri 1/2500 ölçeğinde master plan kapsamında mı değerlendirilecek. 1/500 projelendirme yapılmayacak mı?

İhtiyaç programında ayrıntılı programı verilen Merkezi Derslikler, Kapalı Spor Salonu ve Öğrenci Yaşam Merkezi dışındaki yapıların mimari çözümleri beklenmemektedir. Soruda bahsi geçen binalar kentsel tasarım ve mastır plan düzeyinde ele alınacaktır.

 

22. Merhaba, • Yarışma alanından geçen yüksek gerilim hattı etrafındaki yapılaşma koşulları nasıldır? Yapılar bu hatta ne kadar yaklaşabilirler? Yapılaşma haricinde gerilim hattı yakın çevresinde veya altında açık spor alanı vb. kullanımlar yapılabilir mi?

Yüksek gerilim hattı ile ilgili TEİAŞ ile yapılan yazışma şartname eklerine ilave edilmiştir. Şu adresten indirebilirsiniz: http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/

Yüksek gerilim hattı yarışmanın ilanında şartname eklerinde plankotede verilmiştir (katman adı: ENH_*).

Bu hattın altındaki kullanımlar yarışmacının inisiyatifindedir.

 

23. Genişleme bölgesi ve doğudaki askeri bölge tarafından halihazırdaki yollar genişletilerek veya yeni bir yol önerilerek kent merkezine bir bağlantı önerisi yapılabilir mi? Bu meyanda askeri bölge sınırları nerede başlamakta nerede bitmektedir? Halihazırdaki yolların hangileri askeriyeye ait hangisi kullanılabilir vaziyettedir?

“Üst Ölçekli Kavramsal Şemalar”da öneriler geliştirilebilir. Eklerde verilenler yeterlidir. Gelişme etapları içinde Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait yol bulunmamaktadır.

 

24. Merhaba, yarışmayla ilgili bir takım sorularımız bulunmaktadır.

-Yarışma şartnamesinde, uygulama imar planında Devlet Hastanesi’ne hizmet veren ve güneybatı yönünde kalan yolun yok sayılabileceği belirtilmektedir. Bunun dışında, yarışma alanı çevresinde yer alan yola müdahale yapılabilir mi?

“Üst Ölçekli Kavramsal Şemalar”da öneriler geliştirilebilir.

 

25. Yarışma alanı içerinden geçen yüksek gerilim hattına belirli bir yaklaşma mesafesi bulunmakta mıdır?

Yüksek gerilim hattı ile ilgili TEİAŞ ile yapılan yazışma şartname eklerine ilave edilmiştir. Şu adresten indirebilirsiniz: http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/

Yüksek gerilim hattı yarışmanın ilanında şartname eklerinde plankotede verilmiştir (katman adı: ENH_*).

Bu hattın altındaki kullanımlar yarışmacının inisiyatifindedir.

26. Yarışma alanı ve gelişme alanlarının çevrelediği arıtma tesisinin yerinin değiştirilmesi önerilebilir mi?

Arıtma tesisinin yeri değiştirilemez.

27. Yarışma alanı içerisinde kalan ve KYK binalarının bulunduğu yurt alanında mevcut yurtlar mı kullanılacaktır, yoksa yeni yurt binaları önerilmesi mi beklenmektedir?

KYK’na ait yurtlar işlevine devam edecek ve ihtiyaç programına göre yeni yurtlar önerilecektir.

28. Hava mania dolayısıyla dikkate alınacak gabari kısıtlaması için gölgelendirme çalışmasında gösterilen yükseklikler mi dikkate alınacaktır.( (Parselin en yakın noktasında 20m bina yüksekliği, diğer noktalarında çalışmada belirtildiği gibi mi olacaktır?) İyi günler.

Evet.

 

29. Mevcut bina (İİBF) önündeki otopark ve çevresinde peyzaj düzenlenmesi yarışmacılardan bekleniyor mu?

Evet.

 

30. Yenilenebilir enerji (ısıtma, soğutma,..) konusu bu yarışmada ne kadar önemsenmektedir?

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitelere gönderilen “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” konulu yazıda yer alan şu ifadeler yarışmacıların da dikkate alması gereken bir önem taşımaktadır:

“Isıtma, soğutma ve aydınlatma amacıyla ihtiyaç duyulan enerjinin güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi; doğal çevrenin korunmasının yanı sıra gerek cari harcamalarda tasarruf sağlanması gerek cari açığın düşürülmesi bakımından önem arz etmektedir. Yükseköğretim kurumları, bulundukları ildeki potansiyeli değerlendirmek suretiyle enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacak gerek bütçe imkanlarının kullanılmasında gerek Bakanlığımız ve Kalkınma Bakanlığından ödenek talebinde bulunmasında söz konusu tesislerin kurulumuna ilişkin projelerin kaynak ihtiyacına öncelik tanıyacaklardır.” 

 

31. İhtiyaç programında belirtilen Merkezi Garaj için açık-kapalı bir tercih var mıdır?

Teknik alan niteliğindedir, kapalı olmalıdır.

32. İhtiyaç programında Merkezi Derslikler ve Merkezi Derslik (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Hukuk Fakültesi) olarak iki data verilmiştir. Bunlar; ayrı derslikler midir; yoksa mükerrer mi yazılmıştır?

Ayrı binalardır.

 

33. Genişleme alanındaki programların yerleşimi istenmekte midir?

Evet.

34. Mevcutta bırakılması istenen yapıların cephelerinde değişiklik yapabiliyor muyuz?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

35. Rektörlük ve/veya hastane yapılarını yıkabiliyor muyuz? Saygılarımla

Mevcut İİBF ve Rektörlük binaları korunacaktır. Rektörlük daha sonra yeni yapılacak rektörlük binasına taşınacaktır. Hastane korunacaktır.

36. Yarışma asli jüri üyelerine baktığımızda 5 kişilik jürinin üçü mimar 1 tanesi şehir plancısı ve 1 tanesi de peyzaj mimarı olarak belirlenmiştir. Proğrama baktığımızda mimari tasarımın ağırlığını görüyoruz. Buna göre jüri oluşumu doğrudur. Fakat yarışmanın “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması” olarak çıkarılmış olması düşünüldüğünde jürinin mesleklere göre dağılımının doğru olmadığını görüyoruz. Ayrıca mimari projelerin yaptırılacak olması ve kentsel tasarım’a konu olan iş kalemlerinin “Merkez Yerleşke Kentsel Tasarımı (Gelişme alanlarının kentsel tasarım projelerinin yaptırılıp yaptırılmaması idarenin kararına bağlıdır.)” ibaresi ile yaptırılamayabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle asıl iş Mimari projenin temin edilmesi işidir. Bu nedenle yarışmanın adı “ Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Mimari Proje ve Kentsel Tasarım Yarışması “ olması jüri yapısına ve şartnameye uygun düşmektedir. Yarışmanın adı bu şekilde değiştirilebilir mi?

Hayır.

 

37. Yarışma Şartnamesinin istenenler kısmında yazan ve perspektif tekniğini ( Aksonometrik ) olarak ve 1 adet olarak belirten cümleler doğru mudur? Bu doğru ise, maket yerine geçebilecek ve yarışmacıları eşit koşullarda sunum ve teknik kullanmaları için getirilmiş bir kural mıdır?

Şartnamedeki açıklama doğru ve yeterlidir.

 

38. Yarışmada yer alan raportörler Mimarlar dışında diğer disiplinlerden seçilmiştir. İnşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve Şehir plancısı. Oysa 3 mimar jüri üyesinin ağırlıklı bulunduğu Jüride, jüri ile aynı dili konuşan, projeyi mimar gözü ile okuyan mimar raportöre ihtiyaç vardır. Projelerin değerlendirmeye alınması ve değerlendirildikten sonra jüri raporlarının hazırlanmasında mimar raportörün katkısı çok büyüktür. Jüriye mimar raportör ilave edilebilir mi?

Yeni kurulmakta olan Üniversite’nin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı kadrosunda henüz mimar bulunmamaktadır. Önümüzdeki günlerde bir mimar göreve başlayacaktır. Yarışmalar Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak göreve başladığında raportör olarak atanacaktır.

39. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ilan edilen “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması”na meslektaşlarımızın katılmamaları yönünde tavsiye kararı almıştır. Mimar olarak bizi de bağlayan bu karar da,mimarlar katılmamayı tercih edeceklerdir. Daha önce mimarlar odasının katılmama konusunda tavsiyede bulunduğu yarışmalarda,Yarışmalara katılım düşük olmuş buna paralel olarak deneyimli yarışmacı mimarlar da az katılmışlardır. Bu da sonuçta ortaya çıkacak projenin kalitesini etkilemektedir. Kurumunuzun mimarlar odasının sıralamış olduğu çekincelere cevabı nedir.

Mimarlar Odası’nın 24 Şubat 2017 tarihinde “yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı” iddiasıyla üyelerine web sitesi ve e-posta aracılığıyla duyurduğu metne cevap B maddesinde verilmiştir.

40. Asli ve yedek Jürüde yer alan dört mimar üyenin , Mimarlar odasının yarışmaya katılmama konusundaki tavsiye kararından sonra tutumları nedir.

Mimarlar Odası’nın 24 Şubat 2017 tarihinde “yönetmeliğe aykırı pek çok düzenlemenin yer aldığı” iddiasıyla üyelerine web sitesi ve e-posta aracılığıyla duyurduğu metne cevap B maddesinde verilmiştir.

41. Nazım imar planında üniversite girişinde dini tesis alanı gözükmemektedir. Burasının cami olma kararı üniversitenin kararı mıdır? Üniversitenin kararı ise yerin son derece yanlış bir yer olduğunun üniversitenin girişinin neredeyse caminin bahçesinden olacağının farkında mıdır? Yapılacak cami üniversitenin girişini görsel olarak tamamen kapatacaktır. Üniversitenin asli görevi eğitimdir. Bu üniversite alanın da eğitim için kullanılması en doğru karar olacaktır.Cami için üniversite alanı dışında yer aranması doğru olmaz mı?

Cami için ayrılan alan İdarenin mülkiyetindedir ve belediye imar uygulamalarına tabi değildir. Şartnamede yer alan “Yine bu yol üzerinde mevcut yerleşke girişi kuzeyinde yapılması planlanan ve yarışma alanı dışında yer alan caminin yakın çevreye hizmet etmesi öngörülmektedir. Bu anlamda Üniversite kampüsü de caminin hizmet edeceği alanlardan birini teşkil etmektedir. Yarışmacıların cami ve kampüs arasındaki ilişkiyi bu düzlemde değerlendirerek kurgulaması beklenmektedir.” ibareleri konuyu özetlemektedir.

 

42. Üniversite alanı içinde cami için ayrılan yeri değiştirmek ya da bu alana yeni bir fonksiyon önermek olası mı?

Cami alanı için ayrılan yer yarışma alanı dışındadır.

 

43. Dini tesis alanı olarak belirlenen alanda üniversitede okuyan ve diğer dinlere mensup olan kişiler için de ibadet alanı olacak mıdır?

Jüri soruyu anlamlı ve yerinde bulmuştur. Öte yandan cami alanı için ayrılan yer yarışma alanı dışındadır.

 

44. Merhaba,

Merkezi Yerleske ve 1. Genisleme Bölgesi arasinda kalan Aritma Tesisi Hakkinda metinlerde yeterli bilgi verilmemis. Bu Tesisin gelecekteki akibeti, cevreye etkilerini kisaca belirtebilir misiniz, özellikle bu Tesise giden yollarin bu kurum tarafindan ne siklikla ve ne tür araclar tarafindan kullanilacagi, ayrica bu Tesisin isletme esnasinda ne kadar gürültü olusturdugu konularini ve bunlarin planlama icin ne kadar önemli bir kriter oldugunu belirtmenizi rica ediyorum,

Arıtma tesisi ve alanı ile ilgili tüm kararlar Üniversitenin tasarrufu dışındadır. Alan yarışma alanı dışındadır ve araç erişimi sağlanmalıdır. İçme suyu arıtma tesisinin herhangi bir gürültü ve koku problemi yoktur.

45. Genisleme Bölgelerini kendi icinde ve de Merkezi Yerleske ile olan baglanti hatlarinini bir bütün olarak mi ele almamiz gerekir, yoksa her genisleme bölgesini bagimsiz olarak mi cözümlememiz talep edilmektedir. Bir Genisleme Bölgesinden bir digerine tali yol yapilmasi mümkün mü?

Yarışma alanı içindeki etapların, uygulama takvimine bağlı olarak hem bir bütün hem de kendi içinde bağımsız olarak yaşayabilecek biçimde tasarlanması beklenmektedir. İç ulaşım & dolaşım çözümleri yarışmacının inisiyatifine bırakılmıştır.

46. Genisleme Bölgeleri icin verilen ihtiyac programi esnetilebilir mi? Örnek olarak bir Genisleme bölgesi icin istenilen bir yapi bir baska Genisleme Bölgesi icinde tasarlanabilir mi?

Mevcutta idarenin mülkiyetinde bulunan alanda programa sadık kalınması önerilmektedir. Genişleme alanlarında değişiklik önerileri getirilebilir. Bu değişiklik önerileri yapılırken programda verilen notlar dikkate alınmalıdır.

47. Genisleme Bölgeleri icinde kalan büyük bos alanlar Ihtiyac Programinda olmayan fakat uygulanmasi ile Üniversiteye arti deger kazandiracak Acik Alan Donatilari ile (misal Sehir Parki,Halka acik Mesire Alani) birlikte tasarlanmasi uygun görülmekte midir?

Yarışmacıya bırakılmıştır.

 

48. Birinci aşama yerleşke içerisinde bulunan derelerin dijital ortamda sınırlarını daha net görebileceğimiz bir veri paylaşacak mısınız? Ayrıca bu derelerin ”yarışma alanı” olarak belirlenen bölgede mi göletlere dönüşmesi gerekiyor yoksa tasarım kararlarımıza göre şekillendirebiliyor muyuz?

Arazinin doğal yapısına büyük müdahaleler yapılmaması koşuluyla göletin konumu yarışmacıya bırakılmıştır. Bu aşamada verilen veriler yeterlidir. Yarışma alanı içinde kalan dere ile ilgili DSİ ile yapılan yazışma şu linkten indirilebilir: http://bandirma.edu.tr/yarisma-dokumanlari/

 

49. Genişleme bölgesindeki Arıtma Tesisi yok sayılarak tasarım yapılabilir mi? İyi günler dilerim.

Hayır.

50. Arıtma tesisi proje alanından kaldırılabilir mi , bu tesis aynı metrekarede başka bir alana taşınabilir mi?

Hayır.

 

51. Kuru derelerden gölet oluşturmak için ağız alınabilir mi ? Bu derelerin kaynağı belli mi ?

Yağış durumu ile varlık gösteren derelerden ağız alınabilir.

52. Yarışma alanı içerisinde bulunan yurt alanına başka bir fonksiyon planlanabilir mi ?

Hayır.

 

53. İmar planın da yurt alanı olarak belirlene kısım , yarışma projesinde istenen özel yurtlar için de kullanılabilir mi , kullanılamıyor ise üniversite alanı içerisinde yurtlar için yer ayrılmalı mı ?

İmar planında yurt olarak gösterilen alan mevcutta KYK kullanımına tahsis edilmiştir. İhtiyaç programında yarışma alanında ve genişleme alanlarında tasarlanması gereken yurt alanları belirtilmiştir. Yarışmacılardan bu verilere göre öneri geliştirmesi beklenmektedir.

 

54. İmar planında belirtilmiş olan taşıt yollarından proje kapsamı içerisinde kalan imar yollarını değiştirebilir miyiz ? İyi çalışmalar

Yarışma kapsamı içinde kalan yolların niteliği ve karakterini değiştirmek serbest olmakla beraber yapı yaklaşma sınırı korunacaktır.

 

55. Mevcut binalar ( derslik ,yurt)vb yıkılmadan korunacak mı?

Mevcut tüm binalar korunacaktır. Rektörlük daha sonra yeni yapılacak rektörlük binasına taşınacaktır.

56. İ.İ.B.F Fak.ve eklerinin tamamı korunacak mı? Örneğin Rektörlük birimi aynı amaçlı kalacak mı? Kalacak ise projeleri yarışmacılara ulaştırılabilir mi?

Mevcut tüm binalar korunacaktır. Rektörlük daha sonra yeni yapılacak rektörlük binasına taşınacaktır. Zaten rektörlük olarak yapılmamış olan ve rektörlüğün geçici olarak kullandığı mevcut bina daha sonra eğitim tesisi olarak kullanılacaktır.

 

57. Zaman içinde Arıtma tesisi kalacak mı?

Evet.

58. Selamlar, Yarışmanın 1. Gelişme bölgesinde yer alan su arıtma tesisinin faaliyete kampüs içinde devam etmesi mi, kaldırılması mı öngörülmektedir? Teşekkürler

Alan yarışma alanı dışındadır ve korunacaktır.

59. Selamlar, Yarışmanın alanının batıda bulunan arazi kotları deniz seviyesinden + 96 m olan hava mania düzleminden yüksektedir. Bu durumda bu alanlarda yer üstünde yapı yapılamayacağı anlamı mı çıkmaktadır? Fakat komşu alandaki devlet hastanesi ve lojman yapılarının (plankoteye göre) +96 m yükseklik sınırını aştığı görülmektedir . Bu durumda +96 m lik mania düzlemi nasıl yorumlanmalıdır?

Gölgeleme çalışmasındaki veriler dikkate alınacaktır.

 

60. Şartnamenizde “açılabilir”le ilgili ibareniz eksik, zarfları açmayacak mısınız?

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden yarışmada derece ve mansiyon kazanmadıkları halde kimliğinin açıklanmasını dileyenler, kimlik zarflarının üzerine ayrıca “açılabilir” ibaresini yazarlar. Üzerinde “açılabilir” kaydı bulunan kimlik zarfları derece ve mansiyon kazanmamış olsalar dahi jüri tarafından açılır ve bu husus bir tutanakta belirtilir.

 

61. Ağaçlar korunacak mı, taşıyabilir miyiz?

Jüri alandaki ağaç dokusuna hassasiyet göstermektedir. Buna rağmen tasarımın ihtiyacı / sonucu olarak geliştirilecek öneri bazı ağaçların taşınmasını gerektirecek olursa jüri, öneriyi verimliliği ölçüsünde değerlendirecektir.

 

62. Raylı sistem önerisi geliştirebilir miyiz?

Maliyetleri göz önünde bulundurularak alternatif ulaşım önerileri geliştirilebilir.

 

63. Daha önce çalıştığımız bir üniversite kampüsünde Kalkınma Bakanlığı’nın ilgili yapı işleri dairesine net / brüt oranı tavsiye etmişti, bu oran %70’ti sizin böyle bir kuralınız var mı?

Merkezi Derslikler, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Kapalı Spor Salonu’nun ayrıntılı alanları şartname eklerindeki İhtiyaç Programı’nda verilmiştir. Verilen programa göre sirkülasyon alanlarının ortalaması bahsi geçen %70 oranına yakındır.

 

64. Yarışmada bizlerden 4 kademeli (1 merkezi yerleşke ve 3 adet genişleme alanı) bir kampüs istemişsiniz, ilk olarak yapacağınız merkezi yerleşke alanı üniversitenin çekirdeği mi olacak, yani üniversitesinin can damarı burası mı olacaktır?

Evet, mevcutta idarenin mülkiyetindeki alan çekirdek yerleşke olarak kabul edilebilir.